Společný projekt pomůže na svět novým vědeckým nápadům a vynálezům v regionu

Na Hradubicku se připravuje ojedinělý projekt, který by mohl spojit síly a umožnit vzájemnou spolupráci dvou regionů v České republice. Královéhradecké Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové (CTBT) a Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice (CTTZ) se chtějí v rámci společného projektu propojit, a získat dotaci 81 milionů korun,  prostřednictvím evropské iniciativy směřující k tzv. integrované územní investici (ITI) pro města Hradec Králové a Pardubice. Projekt pomůže profesionálně rozvinout a finančně zaštítit vědecké, výzkumné a inovační aktivity v obou regionech. Centra transferu přizvala ke spolupráci také Technologické centrum Hradec Králové (TCHK), které podporuje začínající podnikatele.

Zmíněná centra by tak mohla zahájit pětileté úsilí, které zajistí úzkou spolupráci mezi regiony, výzkumnými organizacemi a komerčním sektorem. Vznikne plně funkční rozhraní pro transfer znalostí a technologií, což umožní využít inovační potenciál ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů. „Díky spolupráci budeme schopni lépe podporovat inovace v rámci obou aglomerací. Podpora vědců povede k založení nových firem a umožní uvedení mnoha výsledků výzkumu na trh v České republice a v Evropě. Vzorem nám je např. rychlý a globální růst mladých prosperujících firem v Jihomoravském kraji, které na jejich cestě provází na sebe vzájemně navazující pomoc a podpora univerzit, podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků. Došlo zde k vytvoření dostatečně hybné síly a postupně i k vytvoření firem světového významu,“- náměstek primátora města Hradec Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Partneři z Pardubic a Hradce Králové ve svém projektu využívají také faktu, že je každý specializován na něco jiného (viz. níže charakteristika center). Jejich spojení komplexně pokryje potřeby univerzitního prostředí a firem. Spoluprací a sdílením profesionálních kvalit ušetří podstatnou finanční částku. Kdyby nedošlo ke spolupráci, samostatné projekty by byly cca o 20 % nákladnější. Projekt poskytne profesionální služby a podporu akademikům a firmám ve čtyřech základních oblastech: 1) ochrana duševního vlastnictví, např. patentováním, 2) komercializace výsledků vědy a výzkumu formou licencování, 3) inovace, např. ve formě smluvního (kontrahovaného) výzkumu a 4) pomoc s rozjezdem start-up podnikání.

„Jsme schopni zajistit nejen profesionální podporu, ale také obstarat první finance, které začnou posouvat nápad dál (prototyp, ověření funkčnosti), vedeme obchodní vyjednávání, umíme nabídnout výsledky výzkumu a vyhledat zákazníky. Navíc se pravidelně účastníme zahraničních odborných veletrhů, specializujeme se na právní a patentovou ochranu, která dodává novému vynálezu v řadě případů nezbytnou hodnotu na trhu,“- doplňuje za CTBT  náměstek pro strategické řízení a rozvoj  FN HK Ing. Karel Antoš, Ph.D.

Cílem projektu je především převedení nápadů do praxe. To se již děje – příkladem může být úspěšný prodej know-how na mikrokapsulaci vitaminu C soukromé firmě, který se podařilo v roce 2013 realizovat CTTZ UPa. Na univerzitách však vzniká mnohem více skvělých novinek a výsledků s velkým inovačním a aplikačním potenciálem. Ne vždy se přitom univerzitám daří je dovést až k samotným uživatelům. „Úlohou našeho Centra je pomoci akademikům převést jejich aplikovatelné výsledky a podnikatelské myšlenky do praxe. Vědci se budou nadále věnovat své práci, my zajistíme komerční využití vyvinutých technologií v praxi,“ říká Ing. Michal Svoboda, ředitel CTTZ Univerzity Pardubice.

Kontakt: Ing. Zuzana Boučková, CTBT Hradec Králové,
e-mail: zuzana.bouckova2@fnhk.cz, mobil: 722 906030

 

Příloha:

Základní charakteristika center:

Centra transferu: jsou organizace, které se svou činností zabývají ochranou duševního vlastnictví, komercializací tzn. tržním uplatněním výsledků výzkumu vědců a akademiků. Zároveň s těmito činnostmi se zabývají zajišťováním financí z rozpočtu Evropské unie potřebných k vědecké činnosti a výzkumu v regionech.

CTBT – Centrum transferu biomedicínských technologií: Jedná se o pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zastupuje vědce a jejich výzkumné výsledky z: 1) Fakultní nemocnice, 2) Univerzity Hradec Králové a 3) Fakulty vojenského zdravotnictví.

CTBT je odborníkem na řešení otázek smluvního a zakázkového výzkumu. Jeho specializací je medicína a přírodní vědy.

CTTZ– Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice: Jedná se o pracoviště zastupující vědce a akademické pracovníky Univerzity Pardubice a jejich výzkumné výsledky.

CTTZ těží ze zkušeností v oblasti právní podpory ochrany duševního vlastnictví a následné komercializace a z dlouholeté praktické spolupráce s regionálními inovativními firmami při společném a zakázkovém výzkumu. Podporuje spolupráci s průmyslem, především v oblasti chemie, elektrotechniky, informačních technologií a dopravních systémů. CTTZ rovněž organizuje soutěž podnikatelských záměrů studentů „Byznys Trefa“.

Technologické centrum Hradec Králové: podporuje svými aktivitami podnikatelské podhoubí, dokáže správně nasměrovat a vést jednotlivce a tzv. „chytré hlavy“ při zakládání firem. Technologické centrum se oborově specializuje na informační technologie.

Komentáře jsou vypnuty.