Komerční využití výsledků

Centrum transferu biomedicínských technologií má vybudovaný systém efektivního přenášení výsledků výzkumu do praxe, který na základě získaných zkušeností z průběhu řešení již běžících projektů komercializace i dobré praxe ze zahraničních špičkových pracovišť, stále vylepšuje. Pro každý konkrétní případ se jednotlivé cesty a způsoby komercializace přizpůsobují, základní schéma a jádro postupu však zůstává.

Zavedli jsme jednoduchý finančně nenáročný model velmi rychlé komercializace – orientující se na časnou komunikaci s potenciálními zájemci, umožňující vhodně upravit technologii poptávce potenciálních zákazníků nebo ji bez větších nákladů předat zahraničním partnerům s ponecháním pouze menšinové části odměny, nebo rychlé ukončení aktivity, čímž zabráníme plýtvání finančními zdroji i časem lidí – jak výzkumníků, tak členů týmu Centra transferu biomedicínských technologií.

Pro základní představu prochází každá technologie většinou těmito fázemi a rozhodujícími body:

Mapa procesu transferu technologií

  1. Získáme Nabídku vynálezu – spolu s původci sestavujeme co nejpřesnější představu o vynálezu, jeho možných použitích, omezeních a vlastnostech.
  2. Provedeme nebo pořídíme expertní zhodnocení potenciálu technologie z hlediska možností praktického uplatnění a tržních příležitostí, následuje povinné rozhodnutí: přijetí/odmítnutí technologie ke komercializaci.
  3. Sestavíme strategie a plány komercializace, společně stanovíme kontrolní body, klíčové aktivity a kritéria úspěchu jednotlivých následujících fází.
  4. Připravíme a podáme první přihlášku vynálezu, občas tak činíme až později, nebo později přihlášku upravujeme, nahrazujeme lepší, zkrátka tak, aby výsledná nabídka potenciálnímu zájemci byla co nejsilnější.
  5. Provádíme vhodné kroky zvyšující hodnotu vynálezu pro budoucího zájemce a prověřujeme užitné vlastnosti technologie, pořizujeme a vylepšujeme prototypy (tzv. Proof of Concept), přizpůsobujeme technologii zvyklostem a potřebám trhu. Často také zajišťujeme financování této značně rizikové fáze.
  6. Aktivně nabízíme a hledáme vhodného zájemce.
  7. Sjednáváme podmínky licence s nalezeným zájemcem, aby byly oboustranně výhodné.
  8. Licenční partner technologii registruje, oficiálně testuje, aby ji mohl uvést na trh, my poskytujeme vhodnou podporu a konzultace.
  9. Po uvedení na trh hlídáme dodržování licenční smlouvy, přijímáme peníze z licence a distribuujeme mezi původce smluvně dané podíly.

Komentáře jsou vypnuty.